ارسال تیکت پشتیبانی


اگر شما در بانک اطلاعاتی ما راه حلی برای مشکلتان نمیابید میتوانید با انتخاب بخش مناسب درخواست خود را ارسال کنید..


 Suporte Técnico

Atendimento para: Hospedagem, E-mails, Domínios e Disco Virtual

 Suporte Streaming

Suporte para o serviço de Streaming.

 Financeiro

Segunda-via, mudança de vencimento, etc.

 Vendas

Tire dúvidas com nossa equipe de vendas.

 RH

Envio de currículos.

 Fornecedores

Para contato de fornecedores.

 Ouvidoria

Ouvidoria Mega Provedor.

 RI

Relacionamento com Investidores.